DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa

DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa


DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa jest Hurtownią Farmaceutyczną, której zakres działalności obejmuje zakup i sprzedaż, przechowywanie i dostarczanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innego asortymentu w tym sprzedaż produktów na eksport, zgodnie z posiadanym Zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak: GIF-N-411/820/MSH/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. w tym produktów leczniczych o wymaganiach specjalnych takich jak:

  • produktów, o których mowa w art. 83 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 67, z późn.zm.; (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69): produktów krwiopochodnych, immunologicznych produktów leczniczych;
  • produktów leczniczych z zimnego łańcucha dostaw (wymagające zapewnienia stałej niskiej temperatury w całym procesie dystrybucji): poniżej 15°C, poniżej 8°C;
  • innych: cytostatycznych produktów leczniczych, produktów leczniczych niebezpiecznych, w tym łatwopalnych, lotnych i żrących, produktów leczniczych silnie wonnych, w tym cuchnących, produktów leczniczych bardzo silnie działających, określonych we właściwej Farmakopei, ziół.

Hurtownia Farmaceutyczna DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa posiada również zezwolenie znak: NFKS.5520.5.2023.KKW.3 na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi grup I-N, II-N, III-N oraz substancjami psychotropowymi grup II-P, III-P, IV-P oraz licencję znak: NFKS.5521.5.2023.KKW.3 na prowadzenie obrotu hurtowego prekursorami narkotycznymi kategorii 1 (efedrynę).