DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa

RODO - Obowiązek Informacyjny


Informacja o przetwarzaniu danych osób będących stroną umowy, których dane przetwarzane są w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i realizację współpracy handlowej z Administratorem.


Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529517, NIP: 8271807718, REGON: 730374132. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych bądź mailowo na adres: sekretariat_dd@dozdirect.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@doz.pl

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu związanym z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a także ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń dot. umowy – czynność przetwarzania danych osobowych dokonywana jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fRozporządzenia). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora m.in.przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych wiąże się z niemożliwości podpisania i realizacji umowy.

Źródło pozyskania danych osobowych

Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez osobę która jest jej stroną.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in.przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

Prawa osób których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przenoszenia.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.


Informacja o przetwarzaniu danych osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i realizację współpracy handlowej z Administratorem.


Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529517, NIP: 8271807718,REGON: 730374132. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: sekretariat_dd@dozdirect.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@doz.pl

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Stroną umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora –kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanym dalej „Rozporządzeniem”). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora., m.in.przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy.

Źródło pozyskania danych osobowych

Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez osobę która jest jej stroną.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem a Stroną umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej

Prawa osób których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.